Novinky MŠ Laštůvkova

Novinky MŠ Laštůvkova

     vzhledem k tomu, že dne 8.1.2021 bylo potvrzeno infekční onemocnění COVID-19 u jednoho zaměstnance třídy A, Krajská hygienická stanice JmK v Brně nařizuje karanténní opatření pro třídu A

Rouhodnutí KHS JmK ke stažení zde: 

Karanténa je nastavena zpětně na 10 dnů - do 18.1.2021/do odvolání. Otevření třídy A bude vyvěšeno na w.stránkách školy v odkazu "Aktuality". Všechny děti budou na den otevření třídy A nahlášeni na stravu. Pokud potřebujete, aby dítě bylo nadále doma, odhlásíte si již stravu sami. 

Leták karanténa - ke stažení zde: 

Vážení rodiče,

     pokud bude Vaše dítě nebo rodinný příslušník pozitivně testován na COVID-19, ihned kontaktujte mateřskou školu a nahlaste tuto informaci ředitelce školy nebo p.učitelce ve třídě, abychom mohli ihned učinit potřebné kroky k zabránění šíření viru. Tato povinnost vyplývá ze Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Děkujeme.

Vážení rodiče,

v 1. pololetí školního roku 2020/2021 se bude konat pouze kroužek "KERAMIKA", který zajišťují p.učitelky z naší mateřské školy. Ostatní kroužky (Aerobik, Sportík, Angličtina) se zatím konat nebudou.

Podzimní burza oblečení a věcí se také konat nebude - vzhledem k tomu, že musíme minimalizovat počet osob, které vstoupí do školy.

Adaptace nových dětí a organizace vstupu rodičů nově nastupujících dětí do tříd

ke stažení zde: 

     

ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA SE OTEVÍRÁ V PONDĚLÍ 25.5.2020 ZA TĚCHTO PODMÍNEK:

Dle metodických pokynů pro provoz mateřských škol do konce školního roku 2019/2020, které vydalo MŠMT dne 30.4.2020, je nutno dodržovat tyto podmínky:

 1. Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce dítěte podepsané "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění" a seznámení s vymezením rizikových skupin, stanovených Ministerstvem zdravotnictví (viz. Metodika MŠMT). Bez "Čestného prohlášení" nelze dítě přijmout do mateřské školy. Ke stažení zde: 
 2. Před vstupem do školy si rodič dítěte vydenzifikuje ruce na stojanu s dezinfekcí.
 3. Do mateřské školy vstupuje pouze jeden rodič dítěte s rouškou.
 4. Při příchodu do mateřské školy je nutno, aby se doprovázející osoby pohybovaly v prostorách MŠ se zakrytým nosem a ústy a to pouze po nezbytně dlouhou dobu a dodržovaly mezi sebou rozestupy minimálně 2m.
 5. V šatně mateřské školy jsou současně maximálně 2 doprovázející osoby.
 6. Po převlečení pošlete dítě do umývárny, aby si umylo ruce vodou a mýdlem - a to minimálně 20 - 30 sekund, a použilo na utření papírový ručník.
 7. Veškeré oblečení dítěte ponechejte zavěšené v igelitové tašce na věšáku.
 8. Teprve nyní vchází dítě bez roušky do třídy, rodič nevstupuje do třídy, dítě předá učitelce ve dveřích třídy.
 9. Je zakázáno přinášet do mateřské školy jakékoliv hračky z domu.
 10. Dopolední pobyt venku bude pouze na školní zahradě, dle metodiky školy se nesmí vycházet z areálu školní zahrady. Odpolední pobyt venku se na školní zahradě uskutečňovat nebude z důvodu kumulace více osob při vyzvedávání dětí.
 11. Rodič si vyzvedne dítě a neprodleně opouští areál školy, nezdržuje se na školní zahradě.
 12. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) NESMÍ do školy vstoupit!!!!! Pokud bude posláno do mateřské školy dítě s příznaky infekce dýchacích cest, teplota atd., bude mateřská škola kontaktovat rodiče, který si dítě neprodleně vyzvedne. Onemocní-li dítě v době pobytu v MŠ, musí jej rodič IHNED vyzvednout.

Nahlášení dítěte do MŠ:

od pondělí 25.5.2020 jsou nahlášeny ty děti, které rodiče nahlásili při telefonickém kontaktu. V případě, že by dítě 25.5.2020 nenastoupilo, je potřeba dítě odhlásit. Pokud jste dítě nenahlásili na 25.5.2020, je možné tak učinit vždy předchozí den do 14,00 hodin.

Školné - úplata za předškolní vzdělávání:

v červenci a srpnu Vám bude vráceno školné za dobu uzavření mateřské školy - tj. 17.3.2020 - 22.5.2020 (otevření školy 25.5.2020)

 • 225,- Kč vráceno za březen
 • 450,- Kč vráceno za duben
 • 330,- Kč vráceno za květen

Kroužky:

vrácení částky za lekce, které se neuskutečnily, budeme řešit s lektory a včas podáme informaci ohledně vrácení peněz.

Prosíme rodiče o trpělivost a pochopení a omlouváme se za případné nedorozumění při předávání informací, ale situace se neustále mění a je na ni potřeba reagovat.

Prosíme také rodiče, kteří by byli ochotni nám pomoci s úpravami školní zahrady, mytím oken, atd. Ochotní rodiče, prosím, kontaktujte nás na tel.: 602 292 270 nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Děkujeme.

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 V DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

 

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ - ZÁPIS

Opatření k organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2020/2021

Opatření k organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2020/2021 v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Přihlášku vytisknete a vyplníte na www.zapisdoms.brno.cz a doručíte následujícími způsoby:

SBĚR PŘIHLÁŠEK 4.5. a 5.5.2020

Přihláška a příslušné dokumenty musí být doručeny do 5.5.2020 do 16,00 hodin.

Po tomto datu nelze přihlášky přijímat, protože se hned 5.5.2020 vkládají do systému.

Doručení pouze následujícími způsoby:

 1. doporučené psaní
 2. e-mail s elektronickým podpisem
 3. datová schránka : ID schránky : z2gktui
 4. do poštovní schránky, umístěné na fasádě u školní kuchyně - vstup z parkoviště

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (například e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod., je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

K přihlášce, prosím, přiložte:

 • čestné prohlášení o trvalém bydlišti dítěte
 • čestné prohlášení o pravidelném očkování
 • kopii očkovacího průkazu

Nezapomeňte vše podepsat - oba zákonní zástupci!   !!!!!

DOKLADY K ZÁPISU

 • Rodný list stačí odeslat formou prosté kopie dálkovým způsobem
 • Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel
 • Čestné prohlášení o trvalém bydlišti dítěte u nespádového dítěte                                                                                                                                                                                                                 ke stažení zde: 
 • Doložení řádného očkování dítěte - nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce dodá:     
 1. Čestné prohlášení o očkování, kde rodič prohlásí, že je dítě řádně očkované                                                                                                                                                                                             ke stažení zde:                                                                                                                                                                                                                           a
 2. doloží kopii očkovacího průkazu

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy nemusí dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii!!!

DALŠÍ INFORMACE

Školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

 

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31.8.2020 pěti let.

 

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání, i v tomto případě však musí přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

K individuálnímu vzdělávání rodič doloží:

 1. Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání                                                                                                                                                                                                                               ke stažení zde: 
 2. Přihláška k zápisu

nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

Kontakt:

Mgr. Dagmar Procházková

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel.: 602 292 270

 

 

 

                                                                                                                 

Zřizovatel: Statutární město Brno
O násKontakt na školku